Działania animacyjne

Działania animacyjne zostały zrealizowane przez trzech artystów reprezentujących nurt sztuki site-specific, czyli dziedziny odnoszącej się do miejsca oraz community arts, czyli sztuki społecznie zaangażowanej. Wspólny mianownik stanowił motyw „kolekcjonerski”. Mimo społecznego charakteru akcji to jednak artysta zadecydował, w jakim stopniu udział mieszkańców był czynny – czy byli oni świadkami zdarzenia, czy jego aktywnymi uczestnikami.

Działania miały na celu skłonić do refleksji nad wieloma tematami: roli dziedzictwa i tradycji w życiu małych społeczności, potrzebie porządkowania historii poprzez gromadzenie zbiorów, tworzenie specyfiki miejsca w kontekście jego historii, w tym także zamieszkujących to miejsce ludzi.

W realizacji odnieśliśmy „kolekcje” do efemerycznych zdarzeń, historii, widoków, pojęć (mniej lub bardziej) abstrakcyjnych, osadzonych w przestrzeni społecznej, architektonicznej, kulturowej i historycznej Kamieńczyka n. Bugiem. Wszelkie odniesienia do miejsca miały charakter sztuki site- specific, czyli były konkretnemu miejscu dedykowane, tworzone w nawiązaniu do historii i charakteru przestrzeni, w której się rozgrywają, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji flisactwa.

Autorami akcji artystycznych byli: AZE design, Edyta Ołdak i Pani Jurek (Stowarzyszenie „Z Siedzibą w Warszawie”) oraz Kamila Szejnoch.

Równolegle przeprowadziliśmy kilka performatywnych akcji promocyjnych, stworzyliśmy i zaprezentowaliśmy pewien niedrogi model „kampanii reklamowej” muzeum prywatnego, bazujący na lokalnych, społecznych kontaktach, kosztujący tyle, co pomysł i materiały niezbędne do jego realizacji.